Online

GDPR

Hem  /  Om verksamheten  /  GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till och identifiera en person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Lagar och regler som styr

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt eller behandlas på ett annat sätt än vad som det var tänkt från början.

Hanteringen av personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda den personliga integriteten; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

När behandlar Stuvsta vårdcentral dina personuppgifter

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter.
De vanligaste situationerna är:
• Journalföring inom hälso- och sjukvården.
• Statistik inom hälso- och sjukvården.
• Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården.
• Forskning inom vården.
• Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar.

Hur skyddas mina personuppgifter

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.
Inom vården finns också särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Hur länge sparas mina uppgifter

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifter inte längre behövs till det ändamål de samlades in för ska de tas bort (lagringsminimering). Stuvsta vårdcentral har en förteckning, gallringsplan personuppgifter, för hur länge dokument med personuppgifter ska sparas, var/hur de sparas och hur dokumenten sedan makuleras.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos Stuvsta vårdcentral har rättigheter när det gäller information om och kontroll över din uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller vill kontakta vårt dataskyddsombud är du välkommen kontakta oss på:
receptionen@stuvstavc.se
Verksamhetschef Pierre Bergensand.
Dataskyddsombud Margareta Henricson.